Gå till innehållet

Understöd för vård av kulturmiljön

Det finns flera olika understöd att söka för vård av kulturmiljön och byggnadsarvet. Understöd beviljas till exempel av Museiverket och flera aktörer inom miljöförvaltningen, såsom Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Det lönar sig också att kolla upp stiftelsers understödsobjekt. Trots understöden ligger dock huvudansvaret för kostnaderna för vården hos objektets ägaren. Hushållsavdraget kan utnyttjas till de delar man inte har fått statligt eller kommunalt understöd för reparation av byggnadsarvet.

Det finns skilda understödsformer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. NTM-centralernas understöd för vård av byggnadsarvet är avsett för reparationer i syfte att bevara en byggnads särdrag. Museiverkets restaureringsbidrag för byggnader riktas i första hand till restaurering och konservering av nationellt betydelsefulla byggnader. Man kan också söka understöd för reparation av föreningshus.

Det finns möjlighet att få miljöersättningar för skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. Jordbrukare kan dessutom få investeringsstöd för anläggning av våtmarker samt för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten. Det finns också tillgång till gårdsvis rådgivning. Dessa stöd administreras av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Understöd för vård av fornlämningar och världsarvsobjekt beviljas av Museiverket.

Mer om understöd

Publicerad 7.3.2016 kl. 13.23, uppdaterad 20.9.2019 kl. 9.54