Spår från det förflutna och vård av dessa

Spår från det förflutna finns närvarande i dagens landskap i form av olika slags skikt från olika tider. Fornlämningar, det vill säga spår från mänsklig verksamhet i det förflutna, är emellertid exponerade för effekterna av nutidsmänniskans verksamhet och förändringar i miljön. Genom en god vård är det möjligt att bevara det arkeologiska kulturarvet så att det kan berätta om det förflutna för kommande generationer.

Arkeologisk inventering på en åker i Hattula. Undersökning av plöjda åkrar, det vill säga ytplockning, är en metod för arkeologisk inventering. På bilden ytplockning i Hakinmäki i Hattula.
Arkeologisk inventering på en åker i Hattula. Undersökning av plöjda åkrar, det vill säga ytplockning, är en metod för arkeologisk inventering. På bilden ytplockning i Hakinmäki i Hattula. © Bild: Jouni Taivainen, Museiverket.

Fältundersökningar av fornlämningar, till exempel inventeringar och utgrävningar, är en del av vården och bevarandet. Vid en arkeologisk inventering, det vill säga en undersökning av fornlämningar i terrängen, undersöker man i vilket skick kända objekt är samt söker efter nya fornlämningar. Vid en utgrävning får man noggrannare information om en enskild fornlämning. Eftersom en utgrävning också sliter på ett objekt överväger man alltid från fall till fall om en utgrävning är nödvändig.

Bevarandet av fornlämningar kan säkerställas genom olika vårdåtgärder. Eftersom fornlämningar är en fast del av sin miljö vårdar man miljön samtidigt som fornlämningarna vårdas. Vården börjar vanligtvis med röjning i omgivningen eftersom fritt växande vegetation lätt skadar objektets konstruktioner med sina rötter. Efter röjningen kan omgivningen hållas öppen och prydlig, till exempel med hjälp av betande får.

Vården omfattar också planering av områdesanvändningen. Vid besöksmålet behövs fungerande färdvägar och överskådliga vägvisare. Vårdade fornlämningar är mångsidiga och upplevelserika besöksobjekt som kan utnyttjas i undervisning, turism och rekreationssyfte.

Man kan delta i vården av och värnandet om spår från det förflutna genom arkeologiska utgrävningar för allmänheten som leds av yrkesutbildade personer. Utgrävningar som är öppna för allmänheten ordnas av Museiverket, landskaps- och stadsmuseer, universitet och olika föreningar.

Arkeologisk utgrävning i Villmanstrand. Arkeologiska utgrävningar vid en stenåldersboplats i Muntero i Villmanstrand.
Arkeologisk utgrävning i Villmanstrand. Arkeologiska utgrävningar vid en stenåldersboplats i Muntero i Villmanstrand. © Bild: Petro Pesonen, Museiverket.

Möjligheter att delta erbjuds även genom Adoptera ett monument-verksamheten. Genom den förbinder sig en förening eller organisation att våra ett objekt den valt och får råd och stöd av experter. Genom gemensamt värnande kan kulturmiljön bevaras till glädje för alla.

Publicerad 07-03-2016 kl. 13.11, uppdaterad 07-06-2018 kl. 20.32