Landskapsvård

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett landskaps karaktär eftersom den förbinder människor till sitt eget landskap och möjliggör en diskussion om hur ett bra landskap ska se ut.

Får på bete är en metod för att vårda landskapet eftersom det då hålls öppet och gräsdominerat.
Får på bete är en metod för att vårda landskapet eftersom det då hålls öppet och gräsdominerat. © Bild: Antti Below, Miljöförvaltningens bildbank.

Landskapsvård innebär alla åtgärder som förbättrar ett landskaps karaktär. Åtgärderna kan vidtas en gång eller genomföras kontinuerligt och deras omfattning kan variera från lokala landskapsrestaureringar till stora projekt som förenar många olika aktörer. Innehållet i och målen för projekten samt deras genomförare varierar beroende på landskapets särdrag, vårdbehov och lokalinvånarnas engagemang.

Miljöministeriet kan på initiativ av lokala aktörer och NTM-centralerna inrätta landskapsvårdsområden i enlighet med naturvårdslagen. Vården av landskapsvårdsområden baserar sig på en skötsel- och nyttjandeplan som markägarna och företrädare för lokal-, regional- och miljöförvaltningen tillsammans utarbetat. I Finland finns fyra landskapsvårdsområden av riksintresse och två landskapsvårdsområden på landskapsnivå.

Stora landskapsvårdsprojekt på landskapsnivå eller som överskrider landskapsgränserna genomförs vanligen av NTM-centralerna och deras samarbetspartner. I dessa projekt förenas forskningsinformation, rådgivning och många olika landskapsvårdsarbeten. Oftast deltar många olika samarbetspartner i genomförandet och finansieringen av projekten.

Små landskapsprojekt koncentreras vanligen på bya- eller gårdsnivå. Det finns möjlighet att ansöka om exempelvis Leader-finansiering och stöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för landskapsvård på lokal nivå. Även vården av vårdbiotoper som finansieras med miljöstöd från utvecklingsprogrammet är en viktig del av den lokala landskapsvården. Landskapsvården kan också främjas med hjälp av statsunderstöd till byggnadsarvsobjekt och skärgårdsområden. Beroende på stödet kan de som söker vara antingen privatpersoner eller föreningar, till exempel bya- och stadsdelsföreningar.

Det har planerats flera handböcker som stöd för landskapsvården. Dessutom finns det möjlighet att få experthjälp med landskapsvården från exempelvis NTM-centralerna, ProAgria och Maa- ja kotitalousnaiset.

Publicerad 07-03-2016 kl. 13.14, uppdaterad 07-06-2018 kl. 20.38