Skogar och naturmiljöer

Finland är det mest skogbevuxna landet i Europa och det tionde mest skogbevuxna landet i världen. Av vår areal består 78 procent av skogsbruksmark och tio procent av vattendrag. Största delen av Finland täcks av skogar, vatten, myrar och ödemark och varje finländare bor nära naturen, oberoende av bostadsort.

Förhistoriska lapprösen på Salonsaari i Asikkala.
Förhistoriska lapprösen på Salonsaari i Asikkala. © Bild: Jouni Taivainen, Forststyrelsen.

I skogarna har man bott och brukat jorden, fiskat och jagat, skött renar, tillverkat kol, tjära och järn, tillbett forngudar och begravt avlidna, åkt fram längs leder till mål långt bort och nära samt idkat handel och utfört skogsarbete. I skogarna, på myrarna och på fjällen i Lappland finns oräkneliga spår av människans liv och aktiviteter under olika tider.

Genom bosättning och näringar hade människan en inverkan på skogarna och naturmiljöerna redan från början.  Man tog boplatser i besittning genom att röja skog , men med tiden hände det ibland att de ödelades och skogen övertog platsen. De äldsta boplatserna i våra skogar användes för mer än 10 000 år sedan och det finns till exempel lämningar av bostadsbyggnader, eldstäder och avfallsgropar som berättar om dem. Lämningar av bosättning från olika tider kan också urskiljas i form av avvikande växtlighet.

En järvfälla i skogen.
En järvfälla i skogen. © Bild: Juha-Pekka Joona, Forststyrelsen.
De vanligaste spåren från brons- eller järnåldern som hittas i skogen är gravrösen bestående av stenar som staplats på varandra. Stora kummel från bronsåldern kallas längs kusten för stenrösen, medan mindre kummel vid insjöar i inlandet benämns lapprösen. Kummel från järnåldern, kopparstenar, gravar med kroppar och kremeringsgravar eller boplatser ligger ofta nära den nuvarande bosättningen; på bytomter, åkrar, på kullar mellan åkrar och i skogen nära byar. De vanligaste objekt från historisk tid som hittas i våra skogar är tjärdalar, kolmilor och svedjeruiner.

I skogarna finns spår av skogsindustrins uppsving på 1800-talet i form av tusentals lyor som användes vid skogsarbete och flottning samt lämningar av dessa, transportleder, flottningsleder och konstruktioner i anslutning till dessa. Skogsbrukets utveckling och nya idéer har påverkat den skog vi ser och rör oss i. Exempel på nyare objekt i våra skogar är stödpunkter och lämningar av fångläger från andra världskriget. Sådana hittas i synnerhet i Lappland och längs den östra gränsen. Till exempel i nationalparkerna värnar man om ursprungliga naturmiljöer som människan inte rört. Skogar och andra naturmiljöer har alltid hört till finländarnas livsmiljö – på olika sätt under olika tider.

Publicerad 07-03-2016 kl. 9.40, uppdaterad 25-09-2019 kl. 15.20