Skogar och naturmiljöer

Finland är det mest skogbevuxna landet i Europa och det tionde mest skogbevuxna landet i världen. Av vår areal består 78 procent av skogsbruksmark och tio procent av vattendrag. Största delen av Finland täcks av skogar, vatten, myrar och ödemark och varje finländare bor nära naturen, oberoende av bostadsort.

Förhistoriska lapprösen på Salonsaari i Asikkala.
Förhistoriska lapprösen på Salonsaari i Asikkala. © Bild: Jouni Taivainen, Forststyrelsen.

I skogarna har man bott och brukat jorden, fiskat och jagat, skött renar, tillverkat kol, tjära och järn, tillbett forngudar och begravt avlidna, åkt fram längs leder till mål långt bort och nära samt idkat handel och utfört skogsarbete. I skogarna, på myrarna och på fjällen i Lappland finns oräkneliga spår av människans liv och aktiviteter under olika tider.

Genom bosättning och näringar hade människan en inverkan på skogarna och naturmiljöerna redan från början.  Man tog boplatser i besittning genom att röja skog , men med tiden hände det ibland att de ödelades och skogen övertog platsen. De äldsta boplatserna i våra skogar användes för mer än 10 000 år sedan och det finns till exempel lämningar av bostadsbyggnader, eldstäder och avfallsgropar som berättar om dem. Lämningar av bosättning från olika tider kan också urskiljas i form av avvikande växtlighet.

En järvfälla i skogen.
En järvfälla i skogen. © Bild: Juha-Pekka Joona, Forststyrelsen.
De vanligaste spåren från brons- eller järnåldern som hittas i skogen är gravrösen bestående av stenar som staplats på varandra. Stora kummel från bronsåldern kallas längs kusten för stenrösen, medan mindre kummel vid insjöar i inlandet benämns lapprösen. Kummel från järnåldern, kopparstenar, gravar med kroppar och kremeringsgravar eller boplatser ligger ofta nära den nuvarande bosättningen; på bytomter, åkrar, på kullar mellan åkrar och i skogen nära byar. De vanligaste objekt från historisk tid som hittas i våra skogar är tjärdalar, kolmilor och svedjeruiner.

I skogarna finns spår av skogsindustrins uppsving på 1800-talet i form av tusentals lyor som användes vid skogsarbete och flottning samt lämningar av dessa, transportleder, flottningsleder och konstruktioner i anslutning till dessa. Skogsbrukets utveckling och nya idéer har påverkat den skog vi ser och rör oss i. Exempel på nyare objekt i våra skogar är stödpunkter och lämningar av fångläger från andra världskriget. Sådana hittas i synnerhet i Lappland och längs den östra gränsen. Till exempel i nationalparkerna värnar man om ursprungliga naturmiljöer som människan inte rört. Skogar och andra naturmiljöer har alltid hört till finländarnas livsmiljö – på olika sätt under olika tider.

RSS

Artiklar om ämnet

Akanlahti timmertransportanläggning, byggnadsarv mitt inne i skogen 28-05-2014 15.45
Kerttu Loukusa
I Akanlahti i Posio har det funnits en anläggning för att forsla stockar sedan 1890-talet. Dessa anläggningar hade en stor betydelse för befolkningen i området och genom dessa blev det avlägsna bondesamhället viktigt för skogsindustrin.
Tjärtillverkningens traditioner fortsätter 04-11-2008 14.15
Olli Cavén och Esa Heikkinen
Man har tillverkat tjära i tusentals år. Det var vanligt med tjärbränning i Finland under 1600-talet och tjäran var länge vår viktigaste exportprodukt. Sedan 1990-talet har man börjat återuppliva den traditionella tjärbränningen.
Skogen är varuhuset för den som bygger traditionellt 26-09-2008 14.45
Harri Metsälä
Under århundraden har man i Finland byggt med timmerstockar och principerna för detta byggande har uppstått ur praktiska behov. Trä är ett mångsidigt byggmaterial som kan vara en bärande konstruktion, ytmaterial eller isolera värme.
Läs mer
Publicerad 07-03-2016 kl. 9.40, uppdaterad 25-09-2019 kl. 15.20