Begrepp i anslutning till renovering

Bedömning av skicket

Utredning av skicket och renoveringsbehoven hos en byggd fastighet, en byggnad eller en byggnadsdel. När skicket bedöms används för det mesta av sinnena beroende och erfarenhetsmässiga metoder som inte förstör material. Bedömningen av skicket kan användas som källmaterial för en underhållsplan eller ett renoveringsprogram, ibland också direkt som underhållsplan. Se även utredning.

Energikartläggning

En utredning där man koncentrerar sig på energiförbrukningen och möjligheterna att spara energi. I energikartläggningen kan också ingå en utredning om vatten- och elförbrukningen och möjligheterna att spara vatten och el. Kartläggningen görs ofta i samband med undersökningen av skicket. Motsvarande kartläggningar finns också för rörsystem och elektriska anordningar.

Förnyande

En åtgärd genom vilken objektet eller en betydande andel av dess delar ersätts med nya.

Grundläggande renovering

En renovering som genomförs i form av ett relativt stort projekt. Vid en grundläggande renovering kan man t.ex. reparera en byggnad, byggnadsdelar eller hustekniska system eller anordningar. I stället för detta begrepp används vanligen begreppen renovering eller ombyggnad. Begreppet grundreparation används ibland felaktigt i denna bemärkelse, trots att det egentligen avser reparation av grunden.

Iståndsättning

En åtgärd genom vilket objektet försätts i tillräckligt gott skick för att kunna t.ex. användas eller bevaras.

Konservering

Konservering innebär att skydda en byggnad, en byggnadsdel eller ytbehandlingen från förstörelse och att reparera fel i dessa genom åtgärder som vidtas av en expert på konservering.

Ombyggnad

Renovering där objektets kvalitetsnivå höjs väsentligt jämfört med den ursprungliga nivån. I projektet kan man t.ex. förbättra byggnadens energihushållning, ansluta byggnaden till vatten- och avloppsnätet eller utrusta den med hissar eller modern datateknik. I ombyggnadsprojekt kan även ingå åtgärder som är typiska för underhåll (Jfr grundläggande renovering).

Rekonstruering

Att bygga upp en byggnad eller en del av en byggnad på nytt utgående från bevarande delar och/eller dokument.

Renoveringsprogram, reparationsprogram

En periodisk plan som styr underhållet och där man förutom tekniska och ekonomiska synpunkter beaktar fastighetens användares och ägares behov. Renoveringsprogrammet ligger i allmänhet till grund för underhållsbudgeten. I renoveringsprogrammet bör man specificera nödvändiga reparations- m.m. åtgärder jämte tidpunkter. Se även bedömning av skicket, undersökning av skicket och underhållsplan.

Renovering (ombyggnad)

I övergripande bemärkelse all verksamhet genom vilken byggnadens eller byggnadsdelarnas skick upprätthålls eller förbättras så att den eller de skall lämpa sig bättre för sitt syfte. Renovering är t.ex. underhåll, iståndsättning,  grundläggande renovering, sanering, ombyggnad och restaurering. Förnyelse där en modernare anläggning eller konstruktion byggs i stället för en gammal är renovering, likaså ändring av en byggnads eller ett objekts användningsändamål eller användningssätt.

Reparation

Reparation av en defekt konstruktion, del eller anordning eller utbyte till en fungerande, försättande i användbart skick. Används också som allmänbegrepp som avser alla åtgärder som företas på byggnaden. Se också iståndsättning.

Restaurering

En reparation som syftar till att upprätthålla antikvariatiska och arkitektoniska värden som ingår i den byggda miljön eller i en byggnad. Vid reparationen används konserveringsåtgärder.

Servicebok

En fastighetsspecifik dokumenthelhet, i 66 § i markanvändnings- och byggförordningen avsedd bruks- och underhållsanvisning för byggnaden, som förutom grundläggande uppgifter om fastigheten innehåller anvisningar och mål samt uppföljningsuppgifter i anslutning till underhållet av fastigheten. Serviceboken är ett redskap för fastighetens underhåll och den skall enligt markanvändnings- och bygglagen utarbetas för alla nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som berörs av bygglov.

Underhåll

Verksamhet för att upprätthålla fastigheten genom vilken objektets egenskaper bibehålls genom att man förnyar eller reparerar defekta och slitna delar utan att objektets relativa kvalitetsnivå väsentligt förändras.

Underhållsplan

En periodisk plan för underhållet som beaktar de tekniska synpunkterna. Utarbetas på grundval av bedömningen av skicket och används som källmaterial för renoveringsprogrammet.

Undersökning av skicket

Detaljerad undersökning av en byggnad, en konstruktion eller anläggningssystem som hör till en fastighet för att precisera renoveringsbehoven. Vid undersökningen tas prover och gör mätningar även inne i konstruktionerna.

Årsreparation

Sedvanlig reparation av en fastighet som ingår i årsbudgeten. Reparationerna kan vara antingen sådana som förutsetts på grundval av bedömningen av skicket eller oförutsedda.

Publicerad 27-08-2019 kl. 17.43, uppdaterad 27-08-2019 kl. 17.43