Allmänna begrepp

Inventering

Inventering är systematisk insamling och lagring av information om landskapet, den byggda miljön, fornlämningar eller vårdbiotoper. Man samlar in, organiserar och producerar information om t.ex. nuläget beträffande kulturmiljön och de orsaker som lett till det. Inventering kan indelas i insamling av information ur t.ex. litteratur, register och annat arkivmaterial, komplettering av den utgående från inspektion på platsen och rapportering av resultaten.

Kriterium

Omständighet eller egenskap som gör att något kan särskiljas från annat, konstateras eller bevisas vara riktigt; ett avgörande kännetecken. I definitionen av byggnader och den byggda kulturmiljön används sådana kriterier som karakteristiskt/typiskt, sällsynt, mångsidigt/varierande (historisk mångfald), (väl)bevarat, autentiskt.

Kulturarv

Kulturarv är immateriellt och materiellt arv som uppkommit till följd av människans verksamhet. Det materiella kulturarvet kan antingen utgöras av lösöre (t.ex. böcker och föremål) eller vara fast (se t.ex. byggnadsarv).

Kulturmiljö

Kulturmiljö är ett allmänbegrepp. Med det avses en miljö vars särdrag avspeglar olika kulturskeden samt växelverkan mellan människan och naturen. Kulturmiljön omfattar också människans förhållande till sin omgivning förr och nu; de betydelser och tolkningar samt de olika benämningar man har gett den. Mera exakt kan kulturmiljön beskrivas med begreppen kulturlandskap och byggd kulturmiljö. Till kulturmiljön hör också fornlämningar och vårdbiotoper.

Nationalförmögenhet

Enligt 66 § i förordningen om statsbudgeten sådana statligt ägda kultur- och naturarv för vilkas del det primära syftet med statliga ägandet är att bevara förmögenheten och trygga dess bevarande.

Begreppet har också använts i allmän betydelse när man vill ge uttryck åt den särskilda värdet hos ett objekt. Då hänvisar begreppet inte till någon definierad grupp.

Utredning

Beskrivning och utredning av förändringar i ett områdes eller ett objekts  historia, egenskaper, funktion eller fysiska särdrag på grundval av bl.a. besök på platsen och arkivkällor. En utredning innehåller i allmänhet slutsatser och sammandrag av områdenas eller objektens värde (t.ex. landskapsutredning, byggnadshistorisk utredning, utredningar som förutsätts för planer).

Värde och betydelse

När man skall bestämma den byggda kulturmiljöns och kulturlandskapens värde talar man om bl.a. historiska, byggnadshistoriska, arkitektoniska, byggnadstekniska, konstnärliga och landskapliga värden. För att bestämma en objekts värde (till vardags även värdera) används etablerade kriterier. Vården och skyddet av områden och objekt baserar sig på erkända värden på nationell nivå, landskapsnivå och lokal nivå.

Publicerad 27-08-2019 kl. 17.11, uppdaterad 27-08-2019 kl. 17.10