Kulttuurääʹrb juuʹhljet veeʹzz Euroopp. Pueʹtted tiõrvân!

Kulttuurpirrõspeeiʹvid, eŋgglõsǩiõllsaž nõõmâld European Heritage Days, ââʹnet 50 jânnmest. Peeiʹvi looʹjid dohtid šõddmõõžžid vuässâʹtte juõʹǩǩ eeʹjj joba 20 miljoon ooumžed.

Peeiʹvi täävtõsân lij juuhlʼjed oʹdinakai kulttuuräʹrbben da lââʹzzted äärv ouddmõõžž tõõzz. 

European Heritage Days lij Euroopp suåvtõõzz ja Euroopp komissio õhttsaž programm.

Toiʹmmjemhääm da eeʹǩǩteema

Peeiʹvin kolmm toiʹmmjemhääm lie 

 • Noorõõttmõõžž da -kampaanj, 
 • Kulttuurpirrõõzz tuejjeei –ǩeâlbb da 
 • European Heritage Days Stories –maainâs- da haʹŋǩǩõsooccmõš

Vaajtõõvvi eeʹǩǩteema poʹhtte kulttuurääʹrb juuʹhljummša pâi ođđ ǩiõččâmkuuʹlmid. Puõʹtti eeʹǩǩteeman lie 

 • 2022 Keâllʼjeei äʹrb
 • 2021 Raajteʹmes da ääv 
 • 2022 Keâllʼjeei äʹrbb (Sustainable Heritage)
 • 2023 Living Heritage
 • 2024 Heritage of Networks, Routes and Connections
 • 2025 Architectural Heritage

Raajteʹmes da ääv 2021

Raajteʹmes da ääv -teema älšmâtt mõõnnâd määŋgnalla pâʹjjel raaji, ko kulttuuräʹrbb kooll pukid. Pukin lij vuõiggâdvuõtt naaudšed kulttuurääʹrbest di vuässõõttâd tõn čuäjtõõllma da hoiddu.

Raajteʹmes da ääv -eeʹǩǩteema šõddmõõžžin da kampaanjin vuäitt mõõnnâd  jeäʹrab mieʹldd pâʹjjel kooʹddi, jânnmi, puõlvvõõǥǥi leʹbe ǩiõlljoouki kõskksaž raaji. Teemaeeʹjj äiʹǧǧen vuäitt še smiõttâd aaʹšši da aunstõõzzi tääʹvtemvuõđ da tõn pueʹrummuž. Kampaanj neeʹttest leʹbe sosiaalʼlaž mediast vueiʹtlvâʹstte vuässõõttmõõžž nuuʹbb beäʹlnn  Lääʹddjânnmest leʹbe Eurooppâst.

Teema jiõʹǧǧe jäʹrjsteeʹjid älšmââʹttet smiõttâd, ǩeän vuäitči raukkâd mieʹldd plaanâd da jäʹrjsted šõddmõõžž. Ǩeän kulttuurpirrõõzz leʹbe kulttuurääʹrb čuäjtõõlât da ǩeäk tõn pirr mušttle? Kuåsttmest åårrai da ääv šõddmõš taʹrjjad vuässõõttmõõžž da vuässadvuõđ vueiʹttemvuõđid pukid. 

Noorõõttmõõžž da kampaanj

Puk lie pakksânji tiõrvpuâttam jäʹrjsted prograamm kulttuurpirrõspeeiʹvid. 

Vuäʹpstum reeisaid, juuʹhlid, talkootuâjaid,  neʹttšõddmõõžžid, jeeʹresnallšem kampaanjid da jeeʹres prograammid vuäitt jäʹrjsted pirr eeʹjj. Noorõõttmõõžž vuäitt haaʹleeʹn šiõtteed kulttuurpirrõspeeiʹvi ääiʹjpoʹdde, kååʹtt lij Lääʹddjânnmest juõʹǩǩ eeʹjj čõhččmannu nuuʹbb neäʹttel leʹbe meeraikõskksaž kueʹstelmpeeiʹv õhttvuõʹtte kålggmannu 20. peeiʹv. 

Noorõõttmõõžži lij šiõǥǥ leeʹd määustem leʹbe sizzpiâssâm-määus häʹlbb, što puk vuäiʹtte vuässõõttâd. Šõddmõõžžid iʹlmmtet Kulttuuriymparistomme.fi –seeidai kaʹlndaaʹre, koʹst tõk serddje meeraikõskksaž www.europeanheritagedays.com -seeidaid.

 • Liŋkk šõddmõšiʹlmmtemlomaʹǩǩe kulttuuriymparistomme.fi –seeidain (lääddas): Ehdota uutta tapahtumaa
 • Lââʹssteâđ da viiŋk šõddmõšjäʹrjstem pirr kulttuuriymparistomme.fi –seeidain (lääddas): Järjestä tapahtuma

Kulttuurpirrõõzz tuejjeei –ǩeâlbb

Kulttuurpirrõõzz tuejjeei (Young European Heritage Makers) ǩeâlbb älšmâtt päärnaid da nuõrid taʹrǩstõõllâd pirrõõzzâs da kulttuurääʹrbes. Ǩeâlbb veäkka päärnaid da nuõrid smeʹllkââʹttet vuässõõttâd da vaaikted pirrõõzz oouʹdummša da kulttuur oođummša.

European Heritage Days Stories

European Heritage Days Stories kåčč mušttled mainnsid kulttuuräʹrbbpaaiʹǩi da kulttuuräʹrbbtooiʹmi euroopplaž vuällamvuõđâst da ooccâd teäggtõõzz  mainnsi haʹŋǩǩõssân raajjmõʹšše. Ooccmõš lij jurddum kulttuurpirrõspeeiʹvi šõddmõšjäʹrjsteeʹjid. Õõuʹdab iiʹjji lååi pueʹrmõs haʹŋǩǩõsidea lie vuäǯǯam joba 10 000 eeuʹr šoora haʹŋǩǩõsteäggtõõzz.

Neʹttseeid da sosiaalʼlaž media kanaaʹl

•    Euroopan kulttuuriympäristöpäivät
•    European Heritage Days (www.europeanheritagedays.com)
•    Facebook: www.facebook.com/EHDFinland
•    Twitter: @EHDFinland
•    #kulturbirasbeaivvit, #EHDs

Lââʹssteâđaid vuäǯǯak peeiʹvi koordinaattoorâst

Suomen Kotiseutuliitto
Jonina Vaahtolammi, jonina.vaahtolammi[at]kotiseutuliitto.fi tai erp[at]kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705

Ympäristöministeriö
Hanna Hämäläinen, hanna.p.hamalainen@gov.fi, puh. 0295 250 095

Publicerad 07-12-2020 kl. 10.06, uppdaterad 20-01-2022 kl. 16.26