Skyddslagstiftning

Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

Betande får.
Betande får. © Bild: Anja Holmsten, Miljöförvaltningens bildbank.

Skyddet av kulturmiljön berörs av flera författningar, i synnerhet markanvändnings- och bygglagen, lagen om skyddande av byggnadsarvet, lagen om fornminnen och naturvårdslagen. Också kyrkolagen och lagen om ortodoxa kyrkan påverkar bevarandet av kulturmiljön.

RSS

Artiklar om ämnet

Publicerad 7.3.2016 kl. 13.35, uppdaterad 17.3.2016 kl. 14.33