Planskydd

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr beaktandet av kulturmiljön på olika nivåer i planeringen av markanvändningen. I planläggningen bör man beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen, vars uppgift bland annat är att säkerställa bevarandet av det nationella kultur- eller naturarvet. De översiktliga landskapsplaner som landskapsförbunden utarbetat drar upp riktlinjer för planeringen av de generalplaner och mer detaljerade detaljplaner som kommunerna ansvarar för.

Trädgårdsområde i Annala.
Trädgårdsområde i Annala. © Bild: Pirjo Ferin-Westerholm, Miljöförvaltningens bildbank.

Byggnader och områden kan betecknas som skyddade i detaljplanen och det kan utfärdas bestämmelser som stödjer skyddet av dem. Planskydd är det vanligaste sättet att beakta kulturhistoriskt värdefulla objekt i markanvändningen. Information om skyddade objekt i det egna området samt om skyddsbestämmelser i anslutning till dessa fås hos kommunens planläggningsmyndighet.

Förpliktande bestämmelser som berör byggande finns samlade i Finlands byggnadsbestämmelsesamling. Dessutom styrs reparationsbyggande av flera förordningar.

Publicerad 7.3.2016 kl. 13.30, uppdaterad 7.6.2018 kl. 20.58